سازمان بسیج فرهنگیان کشور در محکومیت نسل کشی شیعیان افغانستان و یمن بیانیه ای به شرخ زیر صادر کرد.
[جلسه سرمربیان صالحین
سخنرانی حاج آقا بهمنیاری در جلسه سرمربیان
فراخوانی همایش
دعوت از مربیان حلقه ها و مدیران کانون ها
1
2
3
4
سخنرانی حاج آقا بهمنیاری در جلسه سرمربیان
حضور مدیران کانونها و سرمربیان بسیج فرهنگیان استان در همایش
دعوت از مربیان حلقه ها و مدیران کانون ها